Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем

Батлагдсан дүн

0

/сая төг/

Хэрэгжиж буй төсөл

0

Олгосон санхүүжилт

0

/сая төг/

Гүйцэтгэлийн хувь

0 %

  • 2022 он
  • 2023 он

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Батлагдсан санхүүжилт гүйцэтгэл

/2013-2023 он тэрбум төгрөг/

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2023 онд нийт 14.9 их наяд төгрөг батлагдсан байна.

Монгол Улсын 2023 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд нийт 7,385.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2,695.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 1137 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан, мөн өмнөх онуудад концессын “Барих-Шилжүүлэх” төрлөөр гэрээ байгуулсан төслүүдийн гэрээний эргэн төлөлтөд 4 төслийн 541.5 тэрбум төгрөг, нийт 279.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдлаа.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Хэрэгжүүлэх төслүүд

/Эдийн засгийн ангиллаар/

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Дэд бүтэц болон төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, төр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай барилга байгууламжийн төслүүдэд нийт 0 тэрбум төгрөг.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шинээр ашиглалтад орж байгаа нийгмийн салбарын төслүүд болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардалд 0 тэрбум төгрөг

ИХ ЗАСВАР, ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ

Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий их засвар болон төсвийн ХО-р хэрэгжүүлэх төслүүдийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах зардалд 0 тэрбум төгрөг

ez

I. Барилга байгууламж

0 %

ez

II. Их засвар

0 %

ez

III. Тоног төхөөрөмж

0 %

ez

IV. ТЭЗҮ

0 %

тэрбум ₮
img

20 %

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбар

img

15 %

Зам тээврийн салбар

img

13 %

Барилга, хот байгуулалтын салбар

img

5 %

Соёлын салбар

img

6 %

Эрүүл мэндийн салбар

img

41 %

Бусад

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2023 ОНД 30 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД

Нийт тэрбум төгрөг батлагдсан.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

2023 онд хэрэгжиж буй төслүүд

/Объектын төрлөөр/

МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

Онцлох бүтээн байгуулалтын төслүүд