Төсвийн Хөрөнгө Оруулалтын Мэдээлэл

2013-2018 онд нийт 5,304.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт батлагдаж 4,356.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэнээр гүйцэтгэл дунджаар 82.1% байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 83 хувь нь нийгэм, эдийн засаг, орон нутагт тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бүтээн байгуулалтын төслүүд бол үлдсэн 17 хувь нь их засвар хийх, тоног төхөөрөмж худалдан авах, ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулахад шаардлагатай санхүүжилт байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжиж буй төслүүд