Монгол Улсын Төсвийн Хөрөнгө Оруулалт
  • Төсөл
  • Санхүүжилт
  • 2020 он
  • 2021 он
  • 2022 он

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Батлагдсан санхүүжилт гүйцэтгэл

/2013-2022 он тэрбум төгрөг/

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2022 онд нийт 12.0 их наяд төгрөг батлагдсан байна.

Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд нийт 6,152.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1,393.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 1369 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан, мөн өмнөх онуудад концессын “Барих-Шилжүүлэх” төрлөөр гэрээ байгуулсан төслүүдийн гэрээний эргэн төлөлтөд 7 төслийн 303.6 тэрбум төгрөг, нийт 1,697.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдлаа.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Хэрэгжүүлэх төслүүд

/Эдийн засгийн ангиллаар/

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Дэд бүтэц болон төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, төр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай барилга байгууламжийн төслүүдэд нийт 0 тэрбум төгрөг.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шинээр ашиглалтад орж байгаа нийгмийн салбарын төслүүд болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардалд 0 тэрбум төгрөг

ИХ ЗАСВАР, ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ

Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий их засвар болон төсвийн ХО-р хэрэгжүүлэх төслүүдийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах зардалд 0 тэрбум төгрөг

ez

I. Барилга байгууламж

0 %

ez

II. Их засвар

0 %

ez

III. Тоног төхөөрөмж

0 %

ez

IV. ТЭЗҮ

0 %

тэрбум ₮
img

25 %

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбар

15.9 %

Зам тээврийн салбар

15.4 %

Барилга, хот байгуулалтын салбар

6.2 %

Соёлын салбар

5.8 %

Эрүүл мэндийн салбар

31.7 %

Бусад

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД 30 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД

Нийт undefined тэрбум төгрөг батлагдсан.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

2022 онд хэрэгжиж буй төслүүд

/Объектын төрлөөр/

ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН

Public Investment мобайл апп

/iOS, Android/

Төслийн мэдээлэл

Иргэдийн оршин сууж буй бүс нутагт хийгдэхээр төлөвлөгдөж буй төслүүд, тэдгээрийн саналыг харах, өгөх боломжтой.

Санхүүжилтийн мэдээлэл

Иргэдийн оршин сууж буй бүс нутагт хийгдэж буй төслүүдийн санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээллийг хянах боломжтой.

Улсын төсвийн мэдээлэл

Иргэдийн Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаархи бүхий л мэдээллийг нэг дороос авах боломжтой

Тендерийн мэдээлэл

Иргэдийн төрийн зарлаж буй тендерүүд, тэдгээрийн сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл харах боломжтой.

Та QR кодыг уншуулан апп татаж аваарай

playstoreappstore
qr