Төсвийн Хөрөнгө Оруулалтын Мэдээлэл

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2021 онд нийт 10.3 их наяд төгрөг батлагдсан байна.

Монгол Улсын 2021 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд нийт 3,763.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1,390.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 1100 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан, мөн өмнөх онуудад концессын “Барих-Шилжүүлэх” төрлөөр гэрээ байгуулсан төслүүдийн гэрээний эргэн төлөлтөд 5 төслийн 266.3 тэрбум төгрөг, нийт 1,657.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдлаа.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Дэд бүтэц болон төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, төр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай барилга байгууламжийн төслүүдэд нийт 1,112.3 тэрбум төгрөг.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шинээр ашиглалтад орж байгаа нийгмийн салбарын төслүүд болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардалд 153.7 тэрбум төгрөг

ИХ ЗАСВАР, ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ

Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий их засвар болон төсвийн ХО-р хэрэгжүүлэх төслүүдийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах зардалд 124.9 тэрбум төгрөг

2021 онд батлагдсан санхүүжилт /сая төгрөг/

Нийт хөрөнгө оруулалтын 26% нь боловсролын салбарт хэрэгжинэ.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд 24 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад нийт 1,390.9 тэрбум төгрөг батлагдсанаас 26% нь боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт, 16.9% нь зам тээврийн салбарт, 13.4% нь барилга, хот байгуулалтын салбарт, 7.4% нь соёлын салбарт, 5.8% нь эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжих бол үлдсэн хувь нь бусад салбарт хэрэгжинэ.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжиж буй төслүүд