Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем

Батлагдсан хөрөнгө оруулалт

0 сая төг

Хэрэгжиж буй төслийн тоо

0

Олгосон санхүүжилтийн дүн

0 сая төг

Гүйцэтгэлийн хувь

0 %

  • 2020 он
  • 2021 он
  • 2022 он

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Батлагдсан санхүүжилт гүйцэтгэл

/2013-2022 он тэрбум төгрөг/

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2022 онд нийт 12.0 их наяд төгрөг батлагдсан байна.

Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд нийт 6,152.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1,393.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 1369 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан, мөн өмнөх онуудад концессын “Барих-Шилжүүлэх” төрлөөр гэрээ байгуулсан төслүүдийн гэрээний эргэн төлөлтөд 7 төслийн 303.6 тэрбум төгрөг, нийт 1,697.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдлаа.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Хэрэгжүүлэх төслүүд

/Эдийн засгийн ангиллаар/

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Дэд бүтэц болон төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, төр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай барилга байгууламжийн төслүүдэд нийт 0 тэрбум төгрөг.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шинээр ашиглалтад орж байгаа нийгмийн салбарын төслүүд болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардалд 0 тэрбум төгрөг

ИХ ЗАСВАР, ТЭЗҮ, ЗУРАГ ТӨСӨВ

Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий их засвар болон төсвийн ХО-р хэрэгжүүлэх төслүүдийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах зардалд 0 тэрбум төгрөг

ez

I. Барилга байгууламж

0 %

ez

II. Их засвар

0 %

ez

III. Тоног төхөөрөмж

0 %

ez

IV. ТЭЗҮ

0 %

тэрбум ₮
img

25 %

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбар

ic_graph_six.svg

15.9 %

Зам тээврийн салбар

ic_graph_seven.svg

15.4 %

Барилга, хот байгуулалтын салбар

ic_graph_nine.svg

6.2 %

Соёлын салбар

ic_graph_nine.svg

5.8 %

Эрүүл мэндийн салбар

ic_graph_ten.svg

31.7 %

Бусад

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД 30 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД

Нийт тэрбум төгрөг батлагдсан.

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

2022 онд хэрэгжиж буй төслүүд

/Объектын төрлөөр/

МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

Онцлох бүтээн байгуулалтын төслүүд