ХУУЛИЙН №ТӨСЛИЙН НЭРГҮЙЦЭТГЭГЧ САНХҮҮЖИХ ДҮН(тэрбум ₮)