ХУУЛИЙН №ТӨСЛИЙН НЭРГҮЙЦЭТГЭГЧСАНХҮҮЖИХ ДҮН(сая ₮)