ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХУУЛИЙН ДУГААР

-

АЙМАГ НИЙСЛЭЛ

-

СУМ ДҮҮРЭГ

-

ТЕЗ

-

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ

-

ХҮЧИН ЧАДАЛ

-

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

0

ЭХЛЭХ ОГНОО

-

АНГИЛАЛ

-

САНХҮҮЖИХ ДҮН

0

ОБЬЕКТ

-

АНГИЛАЛ

-

ХЯНАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

-

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГА

-