Санхүүжилт

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц Төлөв
1 XXII.2.1 Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 153.9 0.0 71%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
2 XII.1.2.51 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Говь-Алтай, Жаргалан сум/ 78.0 0.0 40%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
3 XII.1.1.147 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолбор/ 407.2 407.2 70.4%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
4 VIII.2.1.5 Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн хугацаат цэргийн алба хаагчдын байр /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 798.9 798.9 29.12%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
5 XV.1.20 Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем /Ховд, Ховд сум/ 135.6 0.0 71%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
6 XXII.2.1 Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 349,068,059.0 309.0 54%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
7 XII.1.2.65 Цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 11 дүгээр цэцэрлэг/ 88.9 0.0 80%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
8 XII.1.2.65 Цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сэлэнгэ, Сайхан сум, 11 дүгээр цэцэрлэг/ 88.9 0.0 80%
90%
Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
9 VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 29.0 72.6 39.96%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
10 VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 29.3 29.3 40.05%
100%
Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр: