Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
90%
XXIII.3.1 Үндэсний аудитын газрын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 55.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
50%
XIII.1.2.25 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 32.3 0.0 98% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
50%
XIII.1.2.25 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 191.0 0.0 98% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
XIII.1.2.24 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 155.2 151.9 98% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
50%
XIII.1.2.24 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 32.7 0.0 98% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
50%
XIII.1.2.23 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 32.7 0.0 98% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
90%
XII.1.1.268 Сургуулийн спорт заал, 320 суудал /Сүхбаатар, Асгат сум/ 158.8 0.0 26.6% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
30%
XIII.1.2.23 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 143.0 0.0 98% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
30%
XIII.1.2.23 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 139.0 0.0 98% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
50%
XIII.1.2.25 Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/ 93.0 0.0 98% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр