Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
100%
XII.1.1.113 Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Алтай сум/ 1,184.8 1,184.8 44% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.77 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Төв, Батсүмбэр сум/ 20.6 20.6 13.5% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
90%
IV.1.1.3 Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэ баг/ 446.0 0.0 85% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
90%
XI.1.23 Монгол Улсын хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах /Улсын хэмжээнд/ 462.9 0.0 90% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
90%
XI.1.5 Газрын төлөвлөлт, бүртгэл, бирж, үнэлгээ, мониторингийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох /Улсын хэмжээнд/ 1,100.0 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
90%
XI.1.23 Монгол Улсын хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах /Улсын хэмжээнд/ 1,080.0 0.0 42% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
80%
XI.1.16 Залуусын орон сууцын хорооллын дэд бүтэц /Ховд, Жаргалант сум/ 275.0 0.0 16% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
XI.1.16 Залуусын орон сууцын хорооллын дэд бүтэц /Ховд, Жаргалант сум/ 275.0 0.0 16% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
90%
VII.3.1 Элчин сайдын яам, дипломат төлөөлөгчийн газруудын тоног төхөөрөмж 93.4 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
XI.3.16 Шанагатай авто ачигч /Өвөрхангай/ 75.5 0.0 100% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр