Санхүүжилт

Санхүүжилтийн хүсэлт

Д/д Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Явц Төлөв
1 XIII.1.2.15 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 129.0 0.0 18.6%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
2 XIII.1.1.73 Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/ 4,097.1 0.0 39%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
3 XII.1.1.269 Сургуулийн спорт заалын барилга /Өмнөговь, Булган сум/ 450.0 0.0 45%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
4 IV.1.37 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/ 87,998,287.0 0.0 92%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
5 IV.2.7 Төрийн ордны инженерийн шугам сүлжээ, танхимуудын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 67.0 0.0 100%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
6 VII.3.1.2 Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн хороо, гаалийн төв болон газар хороодын лабораторийн барилга /улсын хэмжээнд/ 242.0 0.0 33%
60%
ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
7 XVII.1.38 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, 3 дугаар баг, Түвшин холбоо эмнэлэг/ 200.2 0.0 77%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
8 XI.1.114 Цэцэрлэгт хүрээлэн /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гүнжийн нуур/ 207.0 0.0 44%
30%
Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
9 XI.1.39 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ 193.0 0.0 74%
50%
Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр:
10 XII.2.1.43 Соёл, спортын төвийн барилга, 200 суудал /Дорноговь, Хөвсгөл сум/ 279.2 0.0 56%
10%
Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн:
Гэрээний дугаар:
Төлөв:
Компаны нэр:
Гэрээний дүн:
Гэрээний нэр: