Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
90%
XI.1.117 Хорооны гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 9, 17, 19, 22, 24 дүгээр хороо/ 441.0 0.0 49% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
100%
XII.1.1.240 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 40 ор /Төв, Архуст сум/ 258.7 258.7 41.7% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
40%
XVII.2.5 Сум дундын эмнэлгийн барилгын их засвар /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ 75.6 0.0 85% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
30%
XI.1.45 Хог ангилах төвийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 1,103.8 0.0 32% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
80%
XII.5.1.4.23 Сургуулийн дээврийн засвар /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/ 14,703,210.0 0.0 30% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
100%
XII.1.1.192 Дотуур байрын барилга, 50 ор /Төв, Баянхангай сум/ 67.7 67.7 32.8% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
90%
XIV.1.1.8 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 510.2 0.0 23.4% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
80%
XII.1.2.85 Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 139 дүгээр цэцэрлэг/ 255.0 0.0 80% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
60%
XVIII.3.27 Хавдар судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 319.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
90%
XII.1.1.18 Дотуур байрын барилга, 100 ор /Сэлэнгэ, Сант сум/ 366.9 0.0 88% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр